а?ыл-ойы кем балалар?а арнал?ан к?нтізбелік жоспар

 

 

 

 

9 «А». «аза елн мдениет» факультативне арналан кнтзбелк жоспар Аптасына-1 саат. Жылына-34 саат. Таырып атауы Таырып атауы Дарынды балалар?а арнал?ан облысты? 8 лицей мектеб. ?аза? тлн тере?детп о?ыту.А?ыл б?гет, тас?ынды да то?татар. Жетесз жет ?лшесе де жетстрмес. Жем?ор т?пт? т?бнде. кем?ор атанар. Б л тек Алла ты н рынан н р ал ан а ыл мен жданны олынан келед. Рухани ж не материалды т р« лым шн ж ннатта бр й салы дар да, атын Б й-т л-Хамд (Мада й) деп ойы дар» (Термези, Ж н из, 36).Расул лла. r. мал мен т н жа ынан зн кем сана ан. адам а мынадай ке ес беред Ден сау баланы? а?ыл ойы ай?ын, ?з-?зне сенмд, жан-жа?ына ?уанышпен шаттанаА?заны? ?ор?аныс ?аблет нашар ?алыптас?ан кшкентай балалар сырт?ы ортаныКе?есте табан д??естерн? д?рыс жетлуне, б?лдршндерге арнал?ан н?ктел массаждар, сауса? ж?не О?т?стк ?аза?станда?ы Т?ркстан ша?арында а?ыл-ойы мен дене м?шеснде кемстг бар балалар?а арнал?ан психо-педагогикалы? кабинет ашылды. Чтобы посмотреть видео Вам нужно установить Flash К?нтзбелк жоспар«Технология» (ер балалар?а арнал?ан) 6 сыныпаптасына 1 са?ат, о?у жылында 34 са?ат Саба? Та?ырыбы: Са?аттар саны К?н барлы?ы теория практика 1 Балалар мен жасспрмдер гигиенасы. Балалар мен жасспрмдерд денсаулыы. Балалар мен жасспрмдер организмн су жне даму задылытары, оларды гигиеналы маызы. Балалар мен жасспрмдерд денсаулыына баа беру. Бектемн. Мектеп директоры: Г.

С.Абильдаева. Дарынды оушылара арналан кнтзбелк жоспар. аза тл мен дебиет пнн малм Д.С.Манкеева. 2015-2016 оу жылы. аза тл (аптасына 2 саат, барлыы 68 саат) 2 Б сынып Таырыбы Саат саны мерзм Ескерту леуметтк-трмысты ая 28 саат.

орытынды рейтинг баылау 15 аптада ойылады. Егер орытынды РБ нтижес бойынша рейтинг 30 баллдан кем болмаса, студент емтихана жберлед.Таырыбы: Халы ауыз дебиет- балалар дебиетн бастауы. Жоспар Зерттеулер крсеткендей, алыптаы балалар сас тстерд 1 топа жатызса, аыл ойы кем балалар тстерд кптеген сас емес татерд 1 топа брктрген. Зияты дамымаан балалардаы абылдау белсендлгн жетспеу. Жай оынан кем емес, Темрден де ткзд. Кндк жерге жеткзд»Шыарманы тл арылы кепкерд андай екен,оны с-рекет,аыл-ойы3.Шиеленсу. 4.Шешм . гмеге жоспар жасату сюжет ымын тез тснуге ммкндк туызады. К?нтзбелк жоспар ?аза? тл 9-сынып?а арнал?ан та?ырыпты? к?нтзбелк жоспар аптасына 4 са?ат, барлы?ы 136Анам ж?не мен тренинг ата-анлар мен м?мкндг шектеул балалар?а арнал? ан. Жоспар.Аыл-ойы кем формасындаы балалар жалпы мектептк оы бадарламасына менгеруде лгере алмайды, олара масыл болды жне оларды мектептен шыарып тастады. 4- тапсырма15 Мсрепов атындаы балалар театры 1 172 бет. 2- тапсырма16 Мазмндама: 1 17 атемен жмыс.2015- 2016 о?у жылына арнал?ан ?аза? тл п?ннен та?ырыпты?- к?нтзбелк жоспар (4 сынып). 7 сынып Физика Кн Саба Сабаты таырыбы 20 Бралыпты тзусызыты озалыс графиг Масаты Сыни трыдан ойлау дсн пайдалана Жоспар I. Крспе б лм II.абылдау Бруцеллезбен ауыратын адаммен эпид атынаста болу Агглютинация реакциясы о болуы На тылан ан жа дай: келеслерд бреунен кем емес болуынан ойылады: ан пробасынан бруцелла оздыр ышыны табылуы ПЦР о болуы Материалы по теме. 2015- 2016 о?у жылына арнал?ан ?аза? тл п?ннен та?ырыпты?- к?нтзбелк жоспар (4 сынып).«»?лкетану» ?йрме ж?мысына арнал?ан ба?дарлама,к?нтзбелк-та?ырыпты? жоспар». Жоспар: Аыл-ойы кем баланы жеке тласы (эмоционалды-ерктк сферасы, мнез, зн баалауы. Топтаы тла аралы атынасы.зндк баылау сратары: Аыл-ойы кем балалар тласыны ерекшелктер.

Аыл-ойы кем балалар жалпы мектепте оуа аблетсз.Таырыбы: «Аыл-ойы кемсткт ажырату диагностикасы». (1 саат). Жоспар: - Кмекш мектепте тслдерге медициналы кер крсеткштер. Бектемн Мектеп директоры: Г.С.Абильдаева Дарынды оушылара арналан кнтзбелк жоспар аза тл мен дебиет пнн Аударма балалар дебиетн ерекшелктер. Жоспар24."Шкiрт ойы" ебегiнi авторы. А) Ж.Жабаев. В) С.Торайыров. Кнтзбелк-таырыпты жоспар (34саат).Дрханаларда, шаштаразда, балалар ктапханасында, дкенде тртп стау нормалары туралы нгме. йде жру тртбн нормалары. Акыл-ойы кем балалар ересек адамдар тарапынан бершген кемекп кабылдамайды, ал ПДТ бар балалар KeMeicri кабылдайды»1.Ак]ыл-ойдыц кем кт иш щ дарежелери 1. ДебилъдЫ - олигофренияныц ццщдеп ец жецш жэне кец тараган Typi. стаздар лем, Мектеп стаздарыны лем, малмдер сайты Материалы по теме. 5 орыс сыныбына арнал?ан к?нтзбелк жоспар.3-класс бойынша к?нтзбелк та?ырыпты? жоспар. Запись опубликована 27.11.2017 автором uploader в рубрике Прочее. 19 . Екнш жартысында прогрессивтк баыттаы педагогиканы бр К.Д.Ушинский мектеп жасына дейнг балалар тлн дамыту мселесне кп кл блнд. Оны философиялы кзарасы материалистк баытта болды. Читать тему: Кнтзбелк-таырыпты жоспар. на сайте Лекция.Орг Жоспары: 1. азрг дурдег аза балалар дебиет. 2. аза балалар дебиетн жанрлы трлер. Лекция масатыКлкден айыкан со, оны шнде тл ашылау боланмен, ойы тттлеу келген, шындыпен айтылан уытты сздерге мойын сынады. П?н бойынша о?у ж?ктемес 3 сынып - аптасына 5 са?ат, барлы?ы 170са?ат. Барлы?ы 170 са?ат Мы? к?лемндег сандарды ?осу ж?не азайту. ?айталау 4 са?ат- Мы? к?лем 2. Аыл.ойы кем балаларды психологиялы ерекшелктер. 3.осалы мектепт дидактикалы принциптер.Дамуында кемстг бар балаларды кпшлгн аыл ойында кемстг бар балалар (жалпы балалар популяциясыны 2 ал кей млметтерге араанда 3 ке жуыын) Тал?ылау?а арнал?ан с?ра?тар: М?тнде негзг ой ?андай. Не себепт. деп ойлайсыз?Алды??ы о?у: ?ыс. Жоспар. Жоспарлан?ан уа?ыт есеб. Жоспарлан?ан жатты?у т?рлер (т?менг жазбаларда сзНеге а?алы-нл балалар боранда ?алды? Ба?тыбайды? ойы ?андай ед? тургиясы н ж ан-ж аты зерттеген алымдар М. уезов, Р . Нралиев, С. Opдалиев,.Тжбаев, Р . РстембековаАл-. дында егер бр длдсн кем не арты берсе алмаймын.Жоспар: 1. Балалар пьесасындаы лы Отан соысы таы-рыбы. Документ из высшего учебного заведения УИИТ из города Москва Балалар дебиет — балалара арналып жазылан деби шыармалар. Сондай-а, арнайы балалара арналып жазылмаанымен, оларды ойлау, тсну аблетне, таламына, арман-иялына сер етп Регион: Казахстан, Кызылординская областьЖоспарыI.КрспеРухани-адамгершлк - барлы жасы асиеттер мен иг стерд айнар кзII.Негзг блм. А?ыл-ес кем жандар ?араусыз ?алды! Осыдан брнеше к?н б?рын бзд? арнамыз? а Ар?алы?та?ы психоневрологиялы? диспансерд? т?рбиеленушлер хабарласып, басшыларыны? озбырлы?ына тап болып отыр Кем дегенде, жобаны бр масаты мндетт трде аныталан болуы тис.12. Жобаларды бас ару а арнал ан а паратты ж йе. Барлы жобалар мен мндеттер алаандаыдай.Ескертпелер шн. 46. Жобаларды бас АРУ а Арнал АН а паратты ж йе. Аыл-ойы кем балалар здерн с-рекеттерн сыни. кзбен арамайды, з ателктерк крмейд. Психикалы дамуы алыпты баланк сияты аыл- ойы кем баланы да ойлау аблет орта. Ал, аылы кем балалара жан-жаты педагогикалы олдау крсетлп, рбр оушы шама 7 сынып?а арнал?ан к?нтзбелк жоспар«?ыс?аша к?бейту формулалары» та?ырыбында. 4. Сйлеу аблет бзылан балалар. 5. Психикалы дамуы тежелген балалар .Аыл-ойы кем балаларды оытуды алуан ммкндктер даму бзылыстарыны тередг мен таралуына байланысты. Балалар мен жасспрмдер арасында шылым мен насыбай шегуд алдын алу масатында сур-мамыр айлары алдын алу жмыстары жоспар бойынша жргзлд. Балалар зне жмысты з ынтасына арай еркн тадап алуа тис деп есептед Л. К. Шлегер.Осы дспен Е. И. Тихеева балаларды мрде кездесетн: арты — кем, бик — аласа, ке — тар, ымбат — арзан, ыса — зын, ауыр—жел, алы — жа, р — са сиятыЖоспар. Жоспар-ш топа денсаулыы нашар, аыл-ойы з жасына сйкес дамымаан, жйке жйес р-трл аурулара шыраан жасспрмдер жатады. Осыларды барлыы аза тлнде шыан педагогикалы дебиеттерде «иын» балалар деп аталады. Оыту нтижеснде алыптастырылатын Блм: Балалар башасындаы драматизациялы ойынны Психолог А.В.Зопорожец былай дед: « Ертег сиаты, ойында баланы бейнелейтн адамдарыны ойы мен сезмне тере байлауа йретедбалабашадаы жылды жоспар [11]. Аыл ойы кем балалар з дамуы бойынша нормадан ауытыан балаларды кп блгн райды.Мтнн блмдерне таырып оя алады. Жй жоспар ра алады жне жоспара сйкес мазмндама бере алады. Читать тему: Зиятында ауытушылыы бар балалара сипаттама на сайте Лекция.Орг 12,13,14, Generationenkonflikte in der modernen Familie (in den deutschsprachigen Lndern und in Kasachstan)азрг жанядаы «келер мен балалар» мселес (Германия мен азастанда).16 орытынды саба. 1 24.05. Кнтзбелк таырыпты жоспар 10- сынып Аптасына 2 саат ай дурд алса та, жырауларды сйлеткен, аын-жазушыларды олдарына алам статан таырыпты бр — орансыз жетмдер мр. Бл таырып лем дебиетнде лкен орына ие. Дат жазушысы, ертегш Ганс Христиан Андерсенн бр ана «Шырпы сатан ыз» деп аталатын

Популярное: 

2018 ©